O nas

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Sanocki i Dom Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sdksanok.pl
Data publikacji strony internetowej: 2015.06

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
• część dokumentów (pdf/jpg) nie są one poprawnie odczytywane przez programy dla osób niedowidzących,
• brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych,
• część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
1. widoczny fokus
2. mapa strony
3. podstrona z katalogami elektronicznymi wyposażona jest w mechanizm ułatwiający przeglądanie treści tj. możliwe są zmiany wielkości czcionki oraz kontrastu.
4. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: grudzień 2023 (aktualizacja)
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Gabriela Gierla,
adres poczty ;
• e-mail: sekretariatsdk@gmail.com
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna Sanockiego Domu Kultury

Budynek SDK ul. Mickiewicza 24
• budynek posiada 2 wejścia do budynku głównego
(od ulicy Mickiewicza oraz od parkingu za budynkiem SDK)
• przy wejściu głównym od strony ul. Mickiewicza znajduje się miejsce parkingowe oraz podjazd dla osoby niepełnosprawnej, umożliwiający wjazd osoby na wózku do budynku SDK,
• na parterze zlokalizowana jest ubikacja dla osób niepełnosprawnych,
• do wejścia na salę widowiskową prowadzi przestronny holl, przystosowany dla osób niepełnosprawnych umożliwiając swobodne przemieszczanie się,
• Istnieje możliwość skorzystania z osoby /pracownika SDK/ jako asystenta osoby niepełnosprawnej,
• dopuszcza się możliwość wejścia z psem asystującym,
• nie posiadamy tabliczek informacyjnych w alfabecie Brajla dla osób niewidomych i niedowidzących.